Privacy informatie

Door het bezoeken/gebruiken van "lederambacht.be", ga je automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, bezoek/gebruik "lederambacht.be" dan niet langer. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zullen je daar -waar mogelijk- van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen om regelmatig zelf de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Als je niet akkoord gaat met één van de wijzigingen, maak dan niet langer gebruik van "lederambacht.be". Als je wel gebruik blijft maken van "lederambacht.be", ga je automatisch akkoord met de wijzigingen.

Verder verklaar je geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, racistische, seksueel-georiënteerde of andere inhoud te plaatsen, die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of het land waar "lederambacht.be" gehost wordt. Als je dit toch doet, kan dit leiden tot een onmiddellijke permanente uitsluiting van deze site. Je IP-adres wordt bij registratie en iedere actie opgeslagen, waardoor we altijd weten wie u bent. Als gebruiker sta je ook toe dat jouw opgegeven informatie in onze database wordt opgeslagen. Deze informatie wordt nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter hierom vraagt. Wij hebben het recht om u onze nieuwsbrief automatisch te versturen, waar u altijd het recht hebt deze informatie te wijzigen of te verwijderen. Noch "lederambacht.be", noch OpenCart zijn verantwoordelijk als je gegevens door een hack toch openbaar gemaakt zouden worden. Alle informatie, foto's, links blijven ten allen tijde eigendom van lederambacht.be. Als het registreren niet zou lukken kan je mailen door te klikken op de naam onderaan na de woorden 'Contact'. Deze persoon kan u registratie eventueel manueel doorvoeren. Spam bots worden onder geen enkele voorwaarde toegestaan. Ook graag 1 account per gebruiker. Elk misbruik kan worden bestraft met tijdelijke tot permanente bans.

Full copyright by Lederambacht - Disclaimer - Data Protection Notice - Gemaakt door Promoot uw bedrijf