Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "Lederambacht".

  Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden, de gebruiker houdt zijn toegangscode geheim en is volledig verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik hiervan.
  De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en in de hoedanigheid om contracten te ondertekenen.

  De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden louter gebruikt voor administratieve en communicatieve doeleinden en worden niet aan derde partijen doorgegeven. U kan ten alle tijde uw gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen.

  "Lederambacht" heeft het recht ten alle tijde wijzigingen aan te brengen m.b.t. prijzen, artikelen, omschrijvingen, dit om correcte prijszetting, vooraad en informatie te verschaffen.
   
 2. LEVERING :

  Een nationale verzending vindt plaats 1-5 dagen na ontvangst van betaling van de klant.

  Indien een artikel niet voorradig is, wordt de klant op de hoogte gesteld van de vermoedelijke leveringsdatum.
  Indien de leveringsdatum meer dan 3 weken bedraagt, heeft de klant het recht om zonder enige kosten van de aankoop af te zien, maar dient dit te bevestigen max. 2 dagen na op de hoogte te zijn gesteld van deze leveringstermijn.

  Alle op de webshop vermelde termijnen zijn indicatief , aan deze termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
   
 3. PRIJZEN :

  Alle prijzen zijn verkoopsprijzen in EURO incl. BTW 21%.
  Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- of zetfouten, voor dergelijke fouten wordt geen aansprakelijheid aanvaard.
  Speciale "custom" orders op bestelling van de klant worden slechts besteld bij de leverancier na ontvangst van de betaling van de klant (via overschrijving).
  Alle prijzen kunnen op eender welk moment worden aangepast zonder voorafgaandelijke verwittiging en kunnen geen rechten geven.
   
 4. HERROEPINGSRECHT:

  Overeenkomstig de "Wet verkopen op Afstand" heeft de consument het recht af te zien van zijn aankoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Het wettelijke recht om de koop binnen de 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt enkel voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.
  Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen dit kenbaar te maken binnen de 7 dagen na ontvangst van het product en dit via mail, schriftelijk of telefonisch.
  De procedure hiervoor vindt u terug onder de rubriek "retour".
  Uiterlijk 7 kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst dient het artikel - onbeschadigd en in goede staat - aan "Lederambacht" te worden teruggezonden, dit in de originele verpakking met alle toebehoren.
  De koopprijs wordt door Lederambachtan de koper terugbetaald binnen de 30 dagen waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen Lederambacht heeft bereikt, indien aan alle voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.
  Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat zeker niet het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden indien u besluit om ze terug te sturen.
  Indien de koper de producten niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden,dan dient de koper die hier ontstane beschadiging te vergoeden, zelfs indien de schade gevolg is van gebruik conform volgens de voorschriften van de fabrikant.
  Dit is slechts anders wanneer de gebruiksschade is ontstaan door het éénmalig uitproberen van het product, zoals dat ook in een winkel kan gebeuren.
  De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het produkt na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorgen te voorzien om schade of beschadiging te voorkomen. Artikelen die tijdens de bedenktermijn worden teruggestuurd, dienen altijd in de originele verpakking te worden teruggestuurd, samen met alle mogelijke toebehoren. Lederambacht neemt geen transportverantwoordelijkheid voor transport van de te retourneren goederen.
  De goederen dienen binnen de 7 kalenderdagen na ontbinding van de koopovereenkomst aan Lederambacht te worden teruggezonden - wordt van deze termijn afgeweken dan vervalt het recht op retour en is het artikel aangekocht door de consument.
  Het terugzenden van de artikelen valt geheel ter risico en ten last van de klant.
  Behoudens eventuele schadevergoedingen, worden bij retour de retourkosten door Lederambacht in aanrekening gebracht !
  Het herroepingsrecht geldt niet voor :
  - Artikelen die niet meer in de gesloten originele verpakking zitten en/of waarvan de verzegeling is 
    verbroken (vb blisterverpakkingen,...)
  - Artikelen die speciaal volgens de specificaties (lengte, namen, ...) van de koper zijn besteld.
  - Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
  - Ingebruikneming van artikelen waar bij ontvangst een defect is vastgesteld.
  - Verkeerd opgemeten afmetingen door de klant

 

 1. GARANTIE :
  Op onze artikelen is geen garantie te verkrijgen. Zonder productiefout gaan deze geruime tijd mee, afhankelijk van het gebruik van het product. Op al onze producten krijgt u enkel garantie op productfouten en kunnen deze via de retour functie worden teruggestuurd.
   
 2. OVERMACHT :
  Lederambacht is niet verantwoordelijk voor de vertraging van leveringen en / of wanprestaties door leveranciers, storingen met communicatiemiddelen, vervoersproblemen, stakingen, nalatigheden van leveranciers, ziekte. In geval van overmacht kan Lederambacht zijn verplichtingen opschorten of opheffen zonder hiervoor enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn.
   
 3. BEVOEGDE RECHTBANK :
  Enkel de plaatselijke rechtbank die spreekt op het adres van onze winkel is bevoegd.
Full copyright by Lederambacht - Disclaimer - Data Protection Notice - Gemaakt door Promoot uw bedrijf